در حین سفر از سرعت و سبقت‌های غیرمجاز به‌جد اجتناب کنید