آیا می دانید ۴۱/۷ در صد از تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای مربوط به جوانان زیر ۲۹ سال است